Co vám hrozí?

Pomůžeme a zastoupíme Vás při:

N

Dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče (vybodování)

N

Podezření ze spáchání BODOVANÉHO přestupku

N

Rizika zákazu řízení či odebrání řidičského oprávnění

N

Zvlášť závažných přestupků/trestných činů

N

Již probíhajícího správního řízení nebo staršího přestupku, do 6 měsíců od spáchání

Bodový systém a pokuty

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Stav od 4. října 2017

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích
Pokuta příkazem na místě (Kč)
Počet bodů
Pokuta ve správním řízení (Kč)
Zákaz činnosti
řízení vozidla nebo jízda na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
x
7
2 500 – 20 000
6 měsíců – 1 rok
řízení vozidla nebo jízda na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky
x
7
25 000 – 50 000
1 – 2 roky
odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou
x
7
25 000 – 50 000
1 – 2 roky
způsobení dopravní nehody, při které jinému ublíženo na zdraví
x
7
25 000 – 50 000
1 – 2 roky
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby
x
7
Odnětí svobody v sazbě až na 10 let  (Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník)
1 – 10 let
neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci
do 5 000
7
2 500 – 20 000
1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno
x
7
5 000 – 10 000
6 měsíců – 1 rok
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno
x
7
2 500 – 5 000
1 – 6 měsíců
neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života
x
7
Odnětí svobody v sazbě až na 5 let  (Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník)
1 – 10 let
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno
x
7
5 000 – 10 000
6 měsíců – 1 rok
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz
x
7
5 000 – 10 000
6 měsíců – 1 rok
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
x
5
5 000 – 10 000
6 měsíců – 1 rok
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo o 50 km.h-1 a více mimo obec
x
5
5 000 – 10 000
6 měsíců – 1 rok
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou
do 2 500
5
2 500–5 000 nebo 4 000-7 500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců)
1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
do 2 500
5
1 500 – 2 500
x
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
do 2 500
5
2 500 – 5 000
1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky
do 2 500
4
2 500 – 5 000
1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě
do 2 500
4
2 500 – 5 000
1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů
do 5 000
4
10 000
x
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění
x
4
25 000 – 50 000
1 – 2 roky
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6
do 2 000
4
1 500 – 2 500
x
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec
do 2 500
3
2 500 – 5 000
1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
do 2 000
3
2 500 – 5 000
1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče
x
3
5 000 – 10 000
6 měsíců – 1 rok
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu
do 2 000
3
1 500 – 2 500
x
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
do 2 000
2
1 500 – 2 500
x
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec
do 1 000
2
1 500 – 2 500
x
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla
do 1 000
2
1 500 – 2 500
x

Kontaktujte nás

+420 702 044 094

Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha

© Copyright 2019. Všechna práva vyhrazena.