Obchodní podmínky

Veřejné obchodní podmínky Právní ochrana řidičů

(s účinnosti od 01.02.2020)

Článek I. 

Vymezení základních pojmů

Společnost: Společností se pro účely smlouvy o poskytování asistenčních (dále jen smlouva) služeb rozumí

Právní ochrana řidičů s.r.o.

Lidická 700/19,

602 00, Brno– Veveří.

IČO 01828401, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 79529 (dále jen Společnost).

DIČ: CZ01828401 (plátce daně)

Kontaktní údaje Společnosti: e-mail: info@pravniochranaridicu.cz, telefon: +420 702 044 094, bankovní spojení: č. účtu 2401575373/2010 Fio banka.

Asistenční služby: Asistenčními službami se pro účely smlouvy rozumí vyhledání advokáta pro zastupování v prvostupňovém a případně i v navazujícím odvolacím řízení před správním orgánem a zajištění financování advokáta v rozsahu dle sjednaného členství.

Členství: Členstvím se pro účely smlouvy rozumí sjednání předem vybraného rozsahu asistenčních služeb, dle jedlových tarifů.

Tarif Základní: Tarif základní zahrnuje poskytování asistenčních služeb v rozsahu maximálně 1 přestupek za 12 měsíců. Klient má nárok se účastnit školení o novinkách v přestupcích, kdy toto školení má se slevou pro klienty. Při platbě na 1/2 roku se cena navyšuje o 10%, stejně jako při měsíční platbě na základě platby kartou skrze online terminál, kdy při měsíční platbě je tato pravidelně strhávána z účtu klienta.

Tarif Jezdím málo: Tarif Jezdím málo zahrnuje poskytování asistenčních služeb v rozsahu maximálně 3 přestupky za 12 měsíců. Klient má nárok se účastnit školení o novinkách v přestupcích, kdy toto školení má se slevou pro klienty. Při platbě na 1/2 roku se cena navyšuje o 10%, stejně jako při měsíční platbě na základě platby kartou skrze online terminál, kdy při měsíční platbě je tato pravidelně strhávána z účtu klienta.

Tarif Jezdím hodně: Tarif Jezdím hodně zahrnuje poskytování asistenčních služeb, při kterých počet přestupků není za 12 měsíců omezen. Klient má nárok se účastnit školení o novinkách v přestupcích, kdy toto školení má zdarma. Při platbě na 1/2 roku se cena navyšuje o 10%, stejně jako při měsíční platbě na základě platby kartou skrze online terminál, kdy při měsíční platbě je tato pravidelně strhávána z účtu klienta.

Tarif „AD HOC“: Tarif „AD HOC“ zahrnuje poskytování asistenčních služeb dle individuálních požadavků klienta. Jedná se především, nikoliv však výlučně o případy, kdy se klient na Společnost obrací s řešením již existujícího přestupku.

Dopravní přestupek: Dopravním přestupkem se pro účely smlouvy rozumí zaviněné jednání, jehož znaky jsou upraveny zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Přestupku se může dopustit jen fyzická osoba (dále též jen dopravní přestupek).

Bodový záznam v registru řidičů: Bodovým záznamem v registru řidičů se pro účely smlouvy rozumí body zaznamenávané v registru řidičů po pravomocném rozhodnutí o spáchání dopravního přestupku podle smlouvy, který je zároveň zařazen do bodového hodnocení podle Hlavy V zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.

 

Článek II. 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Společnosti zajistit asistenční služby pro klienta, v rozsahu podle sjednaného členství zaplaceného klientem Společnosti, které souvisejí s oblastí bezpečnosti silničního provozu a s oblastí dopravních přestupků po dobu trvání smluvního vztahu se Společností, na území České republiky.

Klient pověřuje Společnost k předběžnému posouzení obvinění z dopravního přestupku, který spáchá za dobu trvání smluvního vztahu. Klient dále pověřuje Společnost k zajištění asistenčních služeb tzv. vyhledání vhodného advokáta pro obhajobu dopravního přestupku, který klient spáchal. Klient se zavazuje, že udělí advokátovi plnou moc k zastupování a advokát klienta zastoupí ve správních řízení. Předmět smlouvy se nevztahuje na dopravní přestupky, které měl klient spáchat před nebo po účinností této smlouvy. Předmětem smlouvy není poskytování právních služeb klientovi společností Právní ochrana řidičů s.r.o.

Článek III. 

Podmínky poskytnutí asistenčních služeb

Podmínkou poskytnutí asistenčních služeb ze strany Společnosti je splnění následujících požadavků:

  1. Klient se k dopravnímu přestupku, kterého se měl dopustit, nevyjadřoval, žádal

projednání ve správním řízení a nic nepodepsal (myšleno při jednání s policisty, strážníky

nebo jinými k tomu oprávněnými orgány např. Oznámení o spáchání přestupku apod.).

2. Klient neprodleně informuje Společnost o každém úkonu, výzvě, rozhodnutí,

datové zprávě nebo dopisu správního orgánu, ze kterého může klientovi potenciálně

vzniknout závazek vůči orgánu veřejné správy, a to do 48 hodin od jeho doručení

klientovi, příp. ode dne, kdy byl doručen fikcí a současně zašle společnosti kopii.

takového dokumentu na email Společnosti.

3. Klient udělí plnou moc k zastupování advokátovi, kterého klientovi vyhledá společnost, a

to do 24 hodin od vyzvání

4. Po udělení zmocnění klienta zvolenému advokátovi nebude klient nadále zasahovat do

probíhajícího správního řízení a poskytovat správnímu orgánu, jenž o udělení sankce

vede řízení, bez souhlasu Společnosti a zvoleného advokáta žádné informace, vyjádření nebo činit úkony bez vědomí a výslovného souhlasu Společnosti či advokáta.

5. Klient vůči Společnosti splnil povinnost uhradit 100 % z částky sjednaného tarifu o poskytnutí asistenčních služeb, v případě rozložení plateb se klient zavazuje splnit 100 % + navýšení uvedeného u jednotlivých tarifů viz. Čl. I.

V případě nesplnění podmínek stanovených pod body a) – e) si společnost vyhrazuje právo neposkytnout asistenční služby klientovi, případně převzatou věc jednostranně pro výše uvedené překážky ukončit.

Článek IV.

Cena, způsob platby a další ujednání

Tarif Základní: 3 000,-CZK – včetně 21% DPH  – při roční platbě, jakákoliv jiná navyšuje celkovou roční cenu o 10%

Tarif Jezdím málo: 4 840,-CZK – včetně 21% DPH – při roční platbě, jakákoliv jiná navyšuje celkovou roční cenu o 10%

Tarif Jezdím hodně: 9 680,-CZK – včetně 21% DPH – při roční platbě, jakákoliv jiná navyšuje celkovou roční cenu o 10%

Tarif „AD HOC“: cena se stanuje individuálně, dle požadovaného rozsahu asistence a služeb.

Smlouva nabývá platnosti i účinnosti okamžikem připsání částky specifikované v čl. VI. odst. 1
této smlouvy na účet společnosti. Od tohoto dne počíná běžet lhůta 12 měsíců, po níž jsou služby
podle této smlouvy poskytovány. Uhrazením stanovené částky vyjadřuje klient bezpodmínečný souhlas s obsahem této smlouvy. Uhrazení částky může za klienta zajistit i třetí osoba.

Klient bere na vědomí, že poskytnutí asistenčních služeb je každoročně obnovováno k výročí uzavření smlouvy. Výročím uzavření smlouvy se rozumí den, kterým došlo k oboustrannému a bezpodmínečnému uzavření smlouvy. V případě, že klient s obnovením služby nesouhlasí, musí Společnosti doručit písemnou výpověď.

Klient, který zvolí měsíční způsob úhrady, prostřednictvím platební karty, bere na vědomí, že tímto krokem dochází k založení opakované platby, kdy částka dle zvoleného tarifu se bude pravidelně strhávat a to vždy ve stejný (případně v nejbližší možný pracovní) den v měsíci, kdy došlo k první úhradě, aby byla zajištěna kontinuita plateb. Klient je zároveň povinen v případě zrušení pravidelné měsíční platby uhradit zbylou částku rozdílu, která bude v daný okamžik vypočítána jako zbylé platby do ročního výročí služby.

Článek V.

Práva a povinnosti

Společnost je povinna poskytnout plnění v rozsahu této smlouvy řádně a v dohodnutých termínech. Společnost je na žádost klienta povinna informovat klienta o průběhu a výsledku řízení. Společnost je oprávněna předávat advokátovi informace o klientovi a dokumenty, které jí klient předal.

Klient se zavazuje zajistit součinnost společnosti, a to i určením oprávněné osoby, která bude
v případě jeho nepřítomnosti přijímat informace od Společnosti a zajišťovat všechny požadované
podklady pro řádný výkon předmětu této smlouvy.

Článek VI.

Ukončení a zánik smlouvy

Strany mohou v případě porušení ustanovení této smlouvy ukončit smluvní vztah tím, že straně,
která tuto smlouvu porušila, je doručena písemná výpověď. Ukončením této smlouvy společnost přestává být povinna zajistit asistenční služby pro klienta, a to jak pro budoucí, tak pro probíhající řízení. V případě porušení povinnosti ze strany klienta, nevzniká nárok na vrácení ani alikvotní části
odměny.

Klient má ze zákona nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. V případě, že klient využije plnění ze smlouvy v průběhu prvních 14 dnů od jejího uzavření, je Společnost oprávněna započíst proti nároku klienta na vrácení částky za službu úhradu již prokazatelně vynaložených nákladů na plnění smlouvy.

V případě ukončení smlouvy je na základě žádosti klienta společnost povinna bezodkladně předat
klientovi veškeré informace a dokumenty, které získala v souvislosti s plněním této smlouvy a informovat klienta v jaké fázi se řízení nachází.

Společnost je oprávněna odstoupit od této smlouvy a nefinancovat závazky klienta, pokud klient
spáchal přestupek s vysokou společenskou nebezpečností nebo pokud je klientem požadováno
financování řešení přestupků častěji než třikrát v období třiceti kalendářních dní, což je společností
považováno za neetické chování se záměrem zneužívání smluvního vztahu
.

Článek VII.

Odpovědnost za škody

Veškeré služby budou společností prováděny odborně, včas a profesionálním způsobem.
Všechny služby společnosti podle této smlouvy budou provedeny v souladu s právními předpisy
České republiky i komunitárním právem.

Klient odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil odmítnutím součinnosti nebo jinou činností, která omezila nebo přímo znemožnila plnění podle této smlouvy. Za škodu se považují
zejména náklady advokáta, náklady společnosti, cestovní náklady, správní poplatky a další plnění,
které Společnost vynaložila na plnění podle této smlouvy a jejíž plnění klient bez právního důvodu zmařil.

Článek VIII.

Zpracování osobních údajů

GDPR

Uhrazením příslušné částky klient stvrzuje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., souhlas
se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů společností za účelem jejich evidence a
poskytování služeb, v rozsahu odpovídajícím předmětu této smlouvy, a to na dobu neurčitou
.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva podléhá právu České republiky s vyloučením kolizních norem.

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu,
realizace a ukončení této smlouvy, jakož i veškeré vztahy bezprostředně související.

Strany se zavazují řešit veškeré spory z této smlouvy vzájemnou dohodou. Teprve nepodaří-li se
dosáhnout smírného řešení, obrátí se strany na soud.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti okamžikem připsání platby na účet společnosti.

Klient souhlasí s okamžitým plněním této smlouvy po úhradě příslušné částky viz. Čl. IV odst. 4.

Touto smlouvou klient deklaruje, že má vážný zájem o poskytování asistenčních služeb ze strany Právní ochrana řidičů s.r.o.

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a s jejím obsahem bez výhrad
souhlasí.

Kontaktujte nás

+420 702 044 094

Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Litevská 1174/8, Vršovice, 100 00 Praha

© Copyright 2019. Všechna práva vyhrazena.